Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu

31 Tháng Mười Hai 2019 6:03:00 SA

BẾN TRE - Tiếp tục thực hiện các nghiên cứu thích ứng mới để kiểm nghiệm tính phù hợp tại địa phương. Đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc và kiểm tra chất lượng nước; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, nghiệp vụ để vận hành hệ thống quan trắc có hiệu quả nhằm cung cấp thông tin cho các đối tượng liên quan biết, sử dụng phục vụ sản xuất và dân sinh...

Mô hình nuôi gà ở huyện Ba Tri.

Mô hình nuôi gà ở huyện Ba Tri.

Kế hoạch năm 2020

Tiếp tục thực hiện các nghiên cứu thích ứng mới để kiểm nghiệm tính phù hợp tại địa phương. Đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc và kiểm tra chất lượng nước; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý, nghiệp vụ để vận hành hệ thống quan trắc có hiệu quả nhằm cung cấp thông tin cho các đối tượng liên quan biết, sử dụng phục vụ sản xuất và dân sinh. Nâng cao chất lượng các bản SEDP cấp xã có sự lồng ghép biến đổi khí hậu (BĐKH) ra toàn tỉnh; hỗ trợ 9 huyện/thành phố xây dựng SEDP lồng ghép yếu tố BĐKH cấp huyện; xây dựng sổ tay hướng dẫn Quy trình lập SEDP thích ứng hàng năm cấp tỉnh, tập huấn quy trình lập SEDP thích ứng cấp tỉnh và triển khai lập SEDP thích ứng hàng năm cấp tỉnh theo đúng quy trình.

Tiếp tục triển khai rộng khắp chương trình tín dụng nông thôn trên địa bàn 30 xã, cho vay theo nhu cầu của hộ nông dân và nhóm CIGs; kết hợp đồng bộ tiểu hợp phần 2.2 về cung cấp vốn vay gắn với thực hiện Quỹ đồng cấp vốn CFAF. Tổ chức hội thảo về giải pháp và phương thức thực hiện tài chính tín dụng. Xây dựng kế hoạch phát triển Tổ chức tài chính vi mô (MFI).

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư trực tiếp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - giảm nghèo và Đề án sinh kế giảm nghèo bền vững của UBND tỉnh nhằm tạo sinh kế và hỗ trợ giảm nghèo, triển khai có hiệu quả Quỹ đầu tư CIF và hỗ trợ Quỹ WDF trong giai đoạn chuyển tiếp thành tổ chức tài chính vi mô. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Quỹ PPP, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp PPP tiếp cận các nguồn tín dụng, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của đối tượng mục tiêu để tạo việc làm và thu nhập. Phát triển kinh tế tập thể thông qua tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, cộng đồng, tổ nhóm trong tạo việc làm và sinh kế thích ứng bền vững trong điều kiện tác động của BĐKH. Quản lý tri thức, chia sẻ kinh nghiệm các bên trong tỉnh, với các dự án/chương trình IFAD trong nước, trong khu vực về thích ứng BĐKH…

Giải pháp thực hiện

Điều chỉnh hoạt động và ngân sách tập trung vào xây dựng năng lực thích ứng trong dài hạn và triển khai có hiệu quả các nguồn quỹ của dự án, chú trọng xây dựng năng lực tại các tổ chức và cộng đồng để xác định, tổ chức thực hiện có hiệu quả giải pháp sinh kế bổ sung, sinh kế thay thế theo chuỗi giá trị ngành hàng và hệ thống canh tác bền vững được tác động theo chuỗi hoạt động thích ứng BĐKH. Lồng ghép, liên kết nguồn lực phối hợp thực hiện kế hoạch quản lý đất đai, nguồn nước, quản lý RRTT và thích ứng BĐKH để bố trí ngân sách và hoạt động phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực trong tương lai khi có các tác động trầm trọng, khốc liệt hơn của BĐKH.

Thực hiện phân cấp hoạt động cho đơn vị thực hiện dự án các cấp, các ngành theo hướng cạnh tranh, tập trung nguồn lực nhằm tạo sự lan tỏa nhanh số lượng và chất lượng nhóm hưởng lợi, đơn vị nào làm tốt, hiệu quả hơn được ưu tiên phân cấp trước, phân bổ kinh phí nhiều hơn; đơn vị nào làm chậm, trì trệ, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu, kinh phí thực hiện dự án sẽ được điều chuyển cho đơn vị khác làm tốt hơn. Ưu tiên thực hiện đầu tư, hỗ trợ các hoạt động sinh kế theo hệ thống canh tác nông nghiệp thích ứng với BĐKH.

Đối với cấp huyện, xã thực hiện phân cấp nguồn lực nhiều hơn, mạnh hơn cho cấp xã nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể địa phương và nhân rộng mạnh mẽ hơn mô hình sinh kế doanh nghiệp - nông dân dạy nông dân, phụ nữ hỗ trợ phụ nữ. Đối với các đơn vị thực hiện dự án cấp tỉnh, chú trọng các sở, ngành tỉnh sẽ tiếp nhận các mảng, lĩnh vực hoạt động của dự án (như doanh nghiệp PPP, lập SEDP, chuỗi giá trị, dạy nghề tạo việc làm, để có phân cấp kinh phí hợp lý và chuẩn bị tốt hơn chiến lược rút lui của dự án. Huy động năng lực hiện dự án các cấp, các ngành, nhất là cấp huyện và cấp xã trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp PPP, CFAF, nhân rộng các mô hình CFAF và hoạt động chuỗi giá trị. Tăng cường hoạt động quản lý tri thức, chia sẻ thông tin dự án. Dự kiến ngân sách theo AWPB 2020 là 53,78 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

 

 

Bài, ảnh: Vũ Tiến/Baodongkhoi

http://baodongkhoi.vn/xay-dung-nang-luc-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-25122019-a68503.html

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân