Hotline: 0941068156
Quảng cáo
Tin Nóng

Trên 61.800 cuộc thanh tra, kiểm tra được tiến hành trong quý III/2020

19 Tháng Mười 2020 6:15:00 SA

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020 cho biết, quý III/2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 61.800 cuộc thanh tra, trong đó có 2.169 cuộc thanh tra hành chính và 59.639 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra đã hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 54.977 tỷ đồng, 1.968 ha đất; kiến nghị thu hồi về Ngân sách nhà nước 18.575 tỷ đồng và 227 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 36.402 tỷ đồng, 1.741 ha đất; đã kiến nghị xử lý đối với trên 500 tập thể, cá nhân; ban hành 26.324 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.208 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 31 vụ, 17 đối tượng.

Về nhiệm vụ trong quý IV/2020 và thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thanh tra thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt cùng các nhiệm vụ đột xuất được giao. Trong đó, tập trung xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ định hướng, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo.

Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy định; khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra.

Quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và nghị định hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng/VGP

http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Tren-61800-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-duoc-tien-hanh-trong-quy-III2020/409306.vgp

  • Thích và chia sẻ bài viết:

Bình luân